سوال: آيا دادن عشر و زكات در عوض اجرت امامت جائز است؟ و آيا در اين صورت زكات و عشر ادا مي‌شود؟   جواب: دادن عشر و زكات به‌طور اجرت به امام جماعت درست نيست، و در اين‌صورت عشر و زكات نيز ادا نمي‌شود. البته اگر امامي بدون اينكه عشر و زكات را براي امامت […]

سوال: آيا دادن عشر و زكات در عوض اجرت امامت جائز است؟ و آيا در اين صورت زكات و عشر ادا مي‌شود؟

 

جواب: دادن عشر و زكات به‌طور اجرت به امام جماعت درست نيست، و در اين‌صورت عشر و زكات نيز ادا نمي‌شود. البته اگر امامي بدون اينكه عشر و زكات را براي امامت خود شرط قرار دهد، و مردم صرفاً به اين دليل كه او نيز يكي از مستحقين زكات و عشر مي‌باشد، باندازة نفقه‌اش به او از زكات و عشر خود كمك كنند، اشكالي ندارد و عشر و زكات آن‌ها ادا مي‌شود.*

* الدرالمختار مع‌الرد:5/419، دارالثقافه، سوريه. ‌الهندية:1/170، داراحياءالتراث العربي.