زلزله زدگان ، در کناره مخروبه های خانه هایشان نماز می خوانند.    

زلزله زدگان ، در کناره مخروبه های خانه هایشان نماز می خوانند.