از این منظر جا دارد از حوادث گذشته استفاده شود و مطالبات قانونی مردم مورد بررسی قرار گیرد و آنچه حق مردم است و آن حقوق نیز مطابق اصول اسلامی و قانون اساسی است از طرف دولت محقق شود و با تحقق این دسته از مطالبات، آرامش بیشتری در جامعه مستولی خواهد شد.

🔸امنیت و احساس آرامش نشانه یک جامعه اسلامی و توسعه یافته است. از این جهت دولت‌ها باید به این دو موضوع توجه فراوانی مبذول دارند. دولت درشرایط فعلی باید با استفاده از نظرکارشناسان و افراد خبره و متخصص، مواضع مختلف شهروندان را در موضوعات گوناگون بررسی و شناسایی کنند و از دیدگاه‌های مختلف رضایت مردم را مورد بررسی قرار دهند و از مسیرهای مختلف به امنیت و آرامش نگریسته و ساحت‌های مختلف امنیت و آرامش را در جامعه پیاده‌سازی کنند.
🔸امنیت روانی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به هرجهت با همکاری و یگانگی مردم و دولت به وجود می‌آید. البته ایجاد امنیت و احساس آرامش همه جانبه وظیفه دولت‌هاست و زمانی که شهروندان در جامعه حاضر می‌شوند در این معناست که وظیفه حفظ امنیت و آرامش آنها با دولت است و دولت هم با توجه به میثاقی مانند قانون اساسی و سایر میثاق‌های اخلاقی بین خود و مردم وظیفه دارد آرامش را در جامعه ایجاد کند.
🔸دولت‌ها لازم است مطالبات مردم را بررسی کرده و با تامین مطالبات مردم رضایت آنها را تامین کنند و با این روش به افزایش حس آرامش در جامعه کمک کند و قطعا با برآورده کردن خواسته‌های مردم دیگر هیچ بهانه و عذری برای شهروندان باقی نمی‌ماند. زمانی که نهادهای مختلف و حتی شهروندان مطالبات خود را مورد پیگیری قرار می‌دهند و دولت نیز در ارتباط با تامین آن مطالبات گام برمی‌دارد، دیگر از نظر سیاسی و از نظر منطقی آن گروه و شهروندان به بهانه گیری نخواهند پرداخت.
🔸اکنون نیز شاهد برخی مشکلات در جامعه هستیم که دولت نمی‌تواند با در نظر نگرفتن آنها تنها اعلام کند که حق اعتراض وجود دارد بلکه باید به مطالبات مردم پاسخ داده شود حتی اگر آن مطالبات عملیاتی نباشد، دولت می‌تواند در ارتباط با آن با مردم وارد چانه‌زنی شود. سه قوه می‌توانند تلاش کنند احساس آرامش که از جمله نیازهای توسعه هر جامعه‌ای است در جامعه تشدید شود.
🔸از این منظر جا دارد از حوادث گذشته استفاده شود و مطالبات قانونی مردم مورد بررسی قرار گیرد و آنچه حق مردم است و آن حقوق نیز مطابق اصول اسلامی و قانون اساسی است از طرف دولت محقق شود و با تحقق این دسته از مطالبات، آرامش بیشتری در جامعه مستولی خواهد شد.

  • نویسنده: جلال جلالی زاده- استاد دانشگاه
  • منبع خبر: روزنامه «آرمان ملی»- دوشنبه 11 مهرماه 1401