انوار وب: درهای مساجد استرالیا به منظور معرفی اسلام صحیح و زدودن برداشت های غلط از دین اسلام، به روی غیرمسلمانان گشوده می شود. جمعیت های اسلامی استرالیا در نظر دارند برای از بین بردن برداشت های غلط از دین اسلام و مسلمانان، درهای مساجد این کشور را به روی غیر مسلمانان بگشایند. هدف از […]

انوار وب: درهای مساجد استرالیا به منظور معرفی اسلام صحیح و زدودن برداشت های غلط از دین اسلام، به روی غیرمسلمانان گشوده می شود.

جمعیت های اسلامی استرالیا در نظر دارند برای از بین بردن برداشت های غلط از دین اسلام و مسلمانان، درهای مساجد این کشور را به روی غیر مسلمانان بگشایند.

هدف از این اقدام، دعوت عملی از غیرمسلمانان برای زیارت مساجد و آشنایی آنان با دین اسلام و شعائر مسلمانان و همچنین اطمینان از دروغین بودن اتهامات وارده به اسلام و مسلمانان است.

این جمعیت های اسلامی فعالیت هایی نیز برای مقابله با نشر اسلام ستیزی انجام داده و با انتشار جزوه ها و بروشورهایی در خارج مساجد، بر اهمیت شناخت اسلام راستین و رهایی از جهل و نادانی نسبت به این دین، تأکید کرده اند.
منبع: تقریب