انواروب:مساجد کالیفرنیا در اقدامی جمعی درهای خود را به روی غیر مسلمانان باز کردند.به گزارش شبستان ،مساجد کالیفرنیا در اقدامی جمعی تصمیم خود را مبنی بر باز کردن درهای مساجد به روی غیر مسلمانان به منظور زدودن تصورات غلط درباره اسلام ،عملی کردند.هدف از برگزاری این مراسم تغییر دیدگاه غیر مسلمانان نسبت به فرهنگ مسلمانان […]

انواروب:مساجد کالیفرنیا در اقدامی جمعی درهای خود را به روی غیر مسلمانان باز کردند.
به گزارش شبستان ،مساجد کالیفرنیا در اقدامی جمعی تصمیم خود را مبنی بر باز کردن درهای مساجد به روی غیر مسلمانان به منظور زدودن تصورات غلط درباره اسلام ،عملی کردند.
هدف از برگزاری این مراسم تغییر دیدگاه غیر مسلمانان نسبت به فرهنگ مسلمانان و اسلام بود.
شاکل سعید،دبیر اجرایی شورای اسلامی کالیفرنیا در این باره گفت:تراژدی 11 سپتامبر کنجکاوی ها و تمایل زیادی در میان مردن برای به دست آوردن آگاهی در مورد اسلام و مسلمانان به وجود آورده است.
این مراسم همچنین فرصتی را به وجود آورد تا بر شباهت ها میان فرهنگ های مختلف تاکید شود.مسلمانان آمریکا حدود هفت میلیون جمعیت این کشور را تشکیل می دهند.