انواروب:هیئتی متشکل از زنان محجبه جهت تشریح و تعریف صحیح از اسلام و زدودن اندیشه ها و باورهای ضد اسلامی به مدرسه ای در اسکاتلند رفتند.یکی از اعضای این هیئت بیان داشت که انگیزه این کار این است که دانش آموزان بدانند ما مسلمانان با آنها هیچ فرقی نداریم.این کار زمانی به مرحله اجراء درآمد […]

انواروب:هیئتی متشکل از زنان محجبه جهت تشریح و تعریف صحیح از اسلام و زدودن اندیشه ها و باورهای ضد اسلامی به مدرسه ای در اسکاتلند رفتند.
یکی از اعضای این هیئت بیان داشت که انگیزه این کار این است که دانش آموزان بدانند ما مسلمانان با آنها هیچ فرقی نداریم.
این کار زمانی به مرحله اجراء درآمد که یکی از مدارس از دانش آموزان خواست با طرحی شفاف، اسلام را معرفی نمایند، ولی جواب دانش آموزان با کلماتی از قبیل تروریسم،11 سپتامبر و وحشت و اسلام هراسی همراه بود که این برای مدیران مدرسه پریشانی و نگرانی ببار آورد.
از این رو مدیر مدرسه با درخواست از “انجمن خواهران محجبه” خواست تا دورنمایی شفاف و درست از اسلام برای آنها معرفی نموده و چهره ای صحیح از زنان محجبه اعم از مسلمان یا غیر مسلمان ترسیم نمایند. دانش آموزان وقتی به این نکته پی بردند که می تواند یک زن، مسلمان و سفید پوست باشد، حیرت زده شدند.
این انجمن توانسته برنامه خود را به خوبی پیاده نماید، بگونه ای که دانش آموزان توانستند به خوبی اسلام را بشناسند. آنان با گشاده رویی از هیئت زنان محجبه استقبال نمودند. یکی از دانش آموزان گفت: ما نباید بر اساس دین افراد بر آنها قضاوت کنیم.
منبع: الالوکه