سنجش صلاحیت و دانش دینی و سیاسی امام خطیبان مساجد تاجیکستان از سال 2009 آغاز شده و هر سال یک بار این آزمون برگزار می‌شود. به بهانه امتحان سالانه صلاحیت و دانش امام خطیبان مسجدهای جامع در تاجیکستان، ده‌ها تن از امام خطیبان صلاحیتشان رد شده و از مقام خود برکنار شدند. برکناری امام خطیبان […]

سنجش صلاحیت و دانش دینی و سیاسی امام خطیبان مساجد تاجیکستان از سال 2009 آغاز شده و هر سال یک بار این آزمون برگزار می‌شود.

به بهانه امتحان سالانه صلاحیت و دانش امام خطیبان مسجدهای جامع در تاجیکستان، ده‌ها تن از امام خطیبان صلاحیتشان رد شده و از مقام خود برکنار شدند.

برکناری امام خطیبان مسجدهای جامع تاجیکستان در پی سنجش دانش دینی و سیاسی آنها که کمیته دین این کشور برگزار می کند صورت گرفته است.

به این ترتیب از 265 امام خطیب مساجد جامع این کشور که صلاحیتشان را کمیسیون ویژه کمیته دین بررسی کرده است دهها تن از کار برکنار شده اند.

اما مقامات ذیربط تعداد دقیق امام خطیبانی را که در امتحان صلاحیت امسال شرکت کرده بودند اعلام نکرده است.

سنجش صلاحیت و دانش دینی و سیاسی امام خطیبان مساجد تاجیکستان از سال 2009 آغاز شده و هر سال یک بار این آزمون برگزار می‌شود.