▪️ ۱٫ غذا دادن و یا آب دادن به هر موجود زنده ▫️ ۲٫ کمک کردن به کسی که قدرت انجام کاری را ندارد. ▪️ ۳٫ اذیت نکردن مردم ▫️ ۴٫ آتشی دادن دو نفر که نسبت به هم کدورت دارند. ▪️ ۵٫ کمک کردن به کسی که می خواهد باری را جابجا کند. ▫️ […]

▪️ ۱٫ غذا دادن و یا آب دادن به هر موجود زنده
▫️ ۲٫ کمک کردن به کسی که قدرت انجام کاری را ندارد.
▪️ ۳٫ اذیت نکردن مردم
▫️ ۴٫ آتشی دادن دو نفر که نسبت به هم کدورت دارند.
▪️ ۵٫ کمک کردن به کسی که می خواهد باری را جابجا کند.
▫️ ۶٫ سوار کردن کسی با ماشین یا وسیله نقلیه خود
▪️ ۷٫ هر قدمی که به سمت مسجد برداشته شود.
▫️ ۸٫ برداشتن چیزی که در راه افتاده و سد معبر می کند.
▪️ ۹٫ هر سخن و کلام نیکو
▫️ ۱۰٫ هر کار خوب