محمد اشتیه، نخست‌وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین، امروز دوشنبه استعفای کابینه خود را تقدیم محمود عباس، رئیس تشکیلات فلسطین می‌کند. دولت کنونی تشکیلات خودگردان به فعالیت خود با عنوان دولت پیشبرد امور ادامه خواهد داد. حماس خواهان تشکیل یک دولت ملی فلسطین با اجماع همه گروه‌ها است./ رصد

محمد اشتیه، نخست‌وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین، امروز دوشنبه استعفای کابینه خود را تقدیم محمود عباس، رئیس تشکیلات فلسطین می‌کند.
دولت کنونی تشکیلات خودگردان به فعالیت خود با عنوان دولت پیشبرد امور ادامه خواهد داد.
حماس خواهان تشکیل یک دولت ملی فلسطین با اجماع همه گروه‌ها است./ رصد