دولت سعودی طی بیانیه ی که در روز چهارشنبه صادر کرد،  اعلان داشت باز گرداندن 145 هزار 354 زائر بدون مجوز به کشورهای شان پایان یافت.نقل : مفکره الاسلام

دولت سعودی طی بیانیه ی که در روز چهارشنبه صادر کرد،  اعلان داشت باز گرداندن 145 هزار 354 زائر بدون مجوز به کشورهای شان پایان یافت.
نقل : مفکره الاسلام