ستایش شایستەی شکوری است کە سرنوشت‌ها را خود رقم می‌زند و زندگی‌ها را خود می‌بخشد و سروری‌ها را خود سامان می‌دهد.درود و تحیە نثار آن جانانی باد کە نیکو زیست و نیکویی را جان داد.دلدادگی و سر سپردن در پَیِ آنچە وجودبخش است و سیر و سلوکی دیگر آفریند، رویای رادمردانی بودە […]

 

 

 

ستایش شایستەی شکوری است کە سرنوشت‌ها را خود رقم می‌زند و زندگی‌ها را خود می‌بخشد و سروری‌ها را خود سامان می‌دهد.
درود و تحیە نثار آن جانانی باد کە نیکو زیست و نیکویی را جان داد.
دلدادگی و سر سپردن در پَیِ آنچە وجودبخش است و سیر و سلوکی دیگر آفریند، رویای رادمردانی بودە کە پیمایش‌های هنگفتی را طی کردەاند و سرنوشت‌های سترگی را نقش بخشیدەاند.

از آنجا کە ثبت دلاوری‌ها و رشادت‌ها بە آدمی کبریایی می‌بخشد و او را از سایرین ممتاز می‌سازد، رقم خوردن رویداد و شگفت‌انگیزها نیز باعث إعطای مدال عظمت بە آن برهەهای برگزیدە می‌شود.

رمضان از واژەی رمض اخذ شدە کە بە معنی گرمای سخت تابستان است و نظر بە اینکە در طول تاریخ بشری بیشترین حوادثِ حساس و گرانبها را در خود طومار کردە، چنین نامی برازندەی او است کە با تابش خود حرارت‌ها را فراهم ساختە و رکود و جمودها را درنوردیدە است.
بزرگترین تحولی کە رمضان بە ارمغان گذاشت و سرنوشت کرەی خاکی را متحول ساخت، همان دریافت پیام آسمانی است کە با نگرشی فرا زمانی و فرا مکانی بە تبیین روش زیستن رویی آورد و جهان را سامانی دیگر بخشید.

مرا گفت بگیر این و بزی خرم و دلشاد   
اگر تنت خرابست بدین می‌کنش آباد.

از همان روز تا بدین لحظە و الی روز خیزش، رمضان بە عنوان نقطەی آغازینی جهت صعود و عروج‌های پیمایشی قرار گرفتە و توانستە است کە جنبش‌های زرینی را بر پیشانی تاریخ بنگارد.
اینک نسیم پیمایش‌ها وزیدن گرفتە و روزنەی جنبش‌ها گشودە شدە است تا فرصتی دیگر بە ما ببخشد و زمینەی تحولی گران‌بها را برای جستجوگران شکوە و شوکت فراهم سازد.
در این ماە کە ماهی سرنوشت ساز است می‌توانیم سرنوشتی دیگر را برای خود رقم بزنیم؛ کافی است استارت ایدە و نگرش خود را بچرخانیم و سوی اهدافِ تعالی بخش و سرنوشتِ ایدآل قدم گذاریم، دیگر دستیابی بە مقصود و رسیدن بە مطلوب تضمینی است و کسی ناکام بیرون نخواهد رفت، زیرا خداوندگار در مورد رمضان فرمودەاند:
فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ [سوره الدخان : 4]
پس لازم است مورد اهمیت قرار دادە شود و با نگرشی جدی و ممتاز بازیابی گردد و برای لحظە لحظەی آن حسابی ویژە باز نمود و بە گهرهای ناب پرتو افشانی گرداند.

از آنجا کە خداوند اعلان داشتە مسیر تغییر و تحول پیمودنی است و بخشیدنی نیست:
إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ[سوره الرعد : 11]
ضرورت دارد کە برای رسیدن و دست یازیدن بە قلەی رفیع کمالیات و مطلوبات عالی همتی جدی گماریم و منشی تنظیمی دربرگیریم.

کافی است نسبت بە استعداد و توانمندی‌های ذاتی خود آگاهی یابیم و آن‌ را شناسایی نماییم، دیگر با انگشت گذاری روی آن و عزم قاطع برای شکوفایی بخشیدن بدان، می‌توان عظمت‌ها را آفرید و ثمرها را برچید و بهرەها را تحصیل نمود.

گفتنی است کە رمضان بهترین فرصت برای بر زمین نشاندن استعدادها است، زیرا زمینەها مهیا می‌شوند و همت‌ها مضاعف می‌گردند.
“إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ”

بنابر این تهیە و تنظیم برنامەای منسجم و تصمیمی پولادین جهت اجرایی و عملی سازی آن می‌تواند صفحەای دیگر بر روی شما گشاید و سرنوشتی دیگر را بە ارمغان بگذارد

گفتنی است هر هدف و غایتی کە مورد پیگیری قرار دادە می‌شود باید از کانال و مسیر رشتەهای ذیل قدم گذارد تا بتواند بە مقصود و مُراد خود نایل آید و با ناکامی و نومیدی مواجه نگردد.

1-     تشخیص و تعیین استعداد ذاتی:
باید قبل از هر چیز بە توانمندی خود و شور و شعفی کە در درونش نهادینە شدە است، آگاهی یابد و آن‌‌را مورد تمرکز قرار دهد.

2-    عزم و تصمیم جدی:
ضروری است کە خود را بە استعداد موجود در نهادش واگذار نماید و آن‌را بر هر چیزی برتری بخشد.

3-     اعتماد بە نفس و خود باوری:
نیاز دارد کە چنین تصوری در افکارش نهادینە گرداند کە او برای بە ثمر نشاندن آن استعداد آفریدە شدە است و موظف است کە آن‌را بە ارمغان بگذارد.

4-     دعا و نیایش را فراموش نکند:
هر روز و هر لحظە از خداوند بخواهد کە توفیقات را رفیقش گرداند و راە رسیدن بە آمالهایش را هموار گرداند.

5-     چرخاندن کلید هدف:
از همین لحظە و بدون کمترین درنگ کردنی استارت هدف را بچرخان و سوی مراد و مقصود خود حرکت را شروع کن.

6-    پشتکار و پایداری:
مجهز شدن بە سیستم دفاعی پشتکار می‌تواند بهترین گزارەای در مقابل ویروسهای بازدارندەای باشد کە در مسیر پیمایش سر برمی‌آورند.
خداوند متعال خطاب بە پیامبرش فرمودند: فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ [سوره هود: 112]

یعنی طبق چیدمان اولی پایداری کن و نگذار تزلزل سر بر آورد.

7-    اخلاص و صداقت در کردار و گفتار:
تا نتوانی خود را کاملا در اختیار اهداف و آرمانهایت قرار دهید، نمی‌توانید موفقیت‌ها را حائز نمایید.
بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ [سوره البقرة : 112]

8-     چیدمان از شما و نتایج از خدا:
آنچە وظیفەی شما است، نقش آفرینی و تلاش و فعالیت است کە باید بدان همت گماردە شود؛ دیگر فراهم سازی نتایج و ما حصل، مربوط بە کردگار است و او می‌تواند بدان رنگ ببخشد.
وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [سوره التوبة : 105]

همانا رعایت موارد فوق می‌توانند ضلع موفقیت شما را تقویت نمایند و ناکامی را بە حداقل برسانند.
باشد کە سرنوشتی دیگر را ترسیم نمایید و با سرانجامی دیگر مواجە گردید.
بە امید رسیدن بە آرزوها و بازگشودن صفحەای دیگر از زندگانی.
به قلم: کمال شمامی