شهر رمضان الذى انزل فیه القران هدى للناس وبینات من الهدى والفرقانرمضان که مبارک ترین ماه سال است ماه قران ونیکى واحسان ، ماه تضرع ودعا ، ماه ذکر ویاد وعبادت وخداپرستی ست ،ماه تقرب به درگاه خداوند ، ماه گریه وخوف از او و ماه پشیمانى وبازنگرى خویشتن مى باشد، ماه آسایش ومهربانى وخوشبختى […]

شهر رمضان الذى انزل فیه القران هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان
رمضان که مبارک ترین ماه سال است ماه قران ونیکى واحسان ، ماه تضرع ودعا ، ماه ذکر ویاد وعبادت وخداپرستی ست ،ماه تقرب به درگاه خداوند ، ماه گریه وخوف از او و ماه پشیمانى وبازنگرى خویشتن مى باشد، ماه آسایش ومهربانى وخوشبختى وسعادت است.

آغاز آن رحمت ، میانه اش مغفرت وپایانش رهای از دوزخ ست.

ماه بدست آوردن بهشت ، ماه درامان ماندن از دوزخ است ،ماه ایمان وغذاى روح ، ماه صلح وبرادرى ، ماه رحم وشفقت ووفادری ست.ماه خشنود کردن خداوند از خود ، ماه امر به معروف ونهى از منکراست. ماه آشتى واتحاد ویک رنگی ست. ماه نماز شب وتراویح وتهجد وجماعت ورفتن به مساجد وشب زنده دارى وخلوت است.

ماه موفقیت وسروری ست. ماه بخشش ودستگیرى از نیازمندان است. ماه پاک سازى درون وقلب آدمى ، ماه گذشت وفروتنى ، ماه صبر وحوصله است.ماه تعلیم وسخنان دلنشین وپسندیده درحق یکدیگر ، ماه تلاوت وختم قرآن است.ماه سکوت وکم گویی ست.

ماه بازگشت وپاک کردن خویش از گناهان است.ماه تبسم ولبخند ودلخوشى ، ماه مهربانى ورحم وعزت وجوانمرى ومروت است.

ماه رمضان آن ماهی ست که شیطان دراسارت است.ماهی ست که درآن قرآن نازل شده درهاى بهشت درآن باز ودرهاى جهنم درآن بسته شده اند. ماه رمضان ماهی ست که غزوه بدراکبر وفتح مکه در آن روى داده وده ها رویداد مهم دیگر که همگى در آن ماه رخ داده اند.

رمضان ماهى معمولى نیست براى همین ماه جنگ ودعوا نیست ، ماه پستى وبخیلى ، ماه عصبانیت ودرگیرى وبحٽ وجدل نیست. ماه وقت کُشى وبازماندن نیست.ماه بذله گویى وشوخى وسخنان بیهوده نیست.ماه تکبروحرف هاى قلمبه سلمبه نیست.ماه سخنان هجوو ناپسند وحرف هاى دور از ادب و داد وفریاد نیست. ماه پرخورى وسیرکردن شکم ، ماه بى توجهى وریابازى وماه آرزوهاوتمنیات نفسانى نیست.ماه سستى وبى اگاهى وماه سریال وفیس بوک وخوشگذرانى وبازى نیست. ماه پرمشغله گى وکارهاى طاقت فرسا نیست.ماه تهمت وغیبت ونظر حرام ونمامى نیست.ماه بى حوصلگى وخستگى وسستى وتنبلى ، ماه بیش از حد خوابیدن ونشستن درپاى امور بى فایده نیست.

رمضان است بشتاب وباعجله به سوى پروردگارت بدو ؛ خودش وعده داده وتو را مى آمرزد. رمضان مهلتی ست از دستش مده تا مى توانى خود را برایش خسته کن تا هرآنکه نخوردن ونیاشامیدنى نباشد.

باتمام وجود واعضای بدنت روزه داشته باش ؛ چشمانت را از نظر حرام ، زبانت را از غیبت وسخنان لهو ، گوش هایت را از شندیدن حرف هاى زشت وناپسندیده و…نگه دار.

درپایان خواسته ودعایم از خدواند مالک الملک دراین ماه پرخیروبرکت اینه که مسلمانان در هرجاى جهانند ، موفق ومؤیدشان نماید ؛ على الخصوص مسلمانان برمهواز خداوند خواستارم مسلمانانى که در زندانند در اسرع وقت ازاد شوند ودیدارشان به دیدار خانواده واقوام شان شاد شود.

 وآخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمین
منبع : سوزی محراب