با صدور حکمی از  “دادگاه Videniabino”  ایالت  “Mardovea مسلمانی که  کتاب حصن الحصین را به همراه داشت، محکوم به زندان گردید شایان ذکر است که مقامات روسی براین باور هستند که کتاب حصن المسلم دارای گرایش افراطی می باشد.یکی از شهروندن روسی می گوید: وی مدتی را در زندان بوده و بعدا به اسلام گرویده […]

با صدور حکمی از  “دادگاه Videniabino”  ایالت  “Mardovea مسلمانی که  کتاب حصن الحصین را به همراه داشت، محکوم به زندان گردید

شایان ذکر است که مقامات روسی براین باور هستند که کتاب حصن المسلم دارای گرایش افراطی می باشد.
یکی از شهروندن روسی می گوید: وی مدتی را در زندان بوده و بعدا به اسلام گرویده است و بعدا شخصی این کتاب را به وی هدیه نموده و سپس آن را در اینترنت قرار داده است
 منبع: الالوکه