انوار وب: طبق گزارش  جامعه مسلمانان فرانسه، مسلمانان طی دو هفته گذشته 116 بار مورد حمله و تهدید قرار گرفته اند. عبدالله رکزی بیان داشت: تجاوز و حمله به مسلمانان طی چند روز گذشه به صورت مشهود و در حد وسیعی گسترش یافته به نحوی که  28 مورد به مکان های عبادی و در 88 […]

انوار وب: طبق گزارش  جامعه مسلمانان فرانسه، مسلمانان طی دو هفته گذشته 116 بار مورد حمله و تهدید قرار گرفته اند.

عبدالله رکزی بیان داشت: تجاوز و حمله به مسلمانان طی چند روز گذشه به صورت مشهود و در حد وسیعی گسترش یافته به نحوی که  28 مورد به مکان های عبادی و در 88 مورد تهدید  و هراس افکنی صورت گرفته است.

وی می افزاید: حمله بر علیه مسلمانان به حدی رسیده که دیگر قابل پذیرش نبوده و ما از مسئولان خواستار آن هستیم تا تدابیر امنیتی برای حفاظت از مسلمانان را اندیشیده و فقط به وعده و سخن گفتن بسنده نکنند.

شایان ذکر است: در میان کشورهای اروپایی فرانسه دارای بیشترین جمعیت مسلمانان بوده به نحوی که طبق بعضی از آمارها جمعیت مسلمانان به بیش از 4 میلیون نفر می باشد.
منبع: الاسلامیون