مطمئن باش که انسان تغییر می‌کند، بدون شک برای همیشه ناسزاگو و بد زبان نمی‌ماند، آن زمان به انسانی نیکوکردار و محترم تبدیل می شود، انسان محترم نیز از خودش شرم دارد و لازم به آراستن یا سرزنش کردنش نیست. آیا زن، توانایی آن را دارد کە رفتارهای ناپسند شوهرش را تغییر دهد؟  بدون شک […]

مطمئن باش که انسان تغییر می‌کند، بدون شک برای همیشه ناسزاگو و بد زبان نمی‌ماند، آن زمان به انسانی نیکوکردار و محترم تبدیل می شود، انسان محترم نیز از خودش شرم دارد و لازم به آراستن یا سرزنش کردنش نیست.

آیا زن، توانایی آن را دارد کە رفتارهای ناپسند شوهرش را تغییر دهد؟  بدون شک زن دانا می‌تواند رفتار همسرش را تغییر دهد، هر چند مرد ذاتی یک دندە، خشک و تند داشتە باشد و دارای صفاتی کاملاً خشن و مردانە همچون داد زدن، بلند کردن بیش از حد صدا، ناسزا گفتن، با اسم زشت صدا زدن و لجباز باشد و برای رفع رفتارهای ناشایست خود، هیچ کوششی نکند و نخواهد که به مشکلات و گرفتارهای خود خاتمە دهد و مدام هر چیز کوچکی را بزرگ کرده و بر گرفتاری‌ها بیفزاید و برای بە هم زدن زندگی مشترک خویش بکوشد.

اندیشمندان بر این باورند که زن صبور و دانا، می‌تواند با شکیبایی و حوصله و دانایی خویش، همە این صفات مرد را به صفاتی زیبا و پسندیدە تغییر دهد. عالمان، عصای سحر آمیز ندارند، بلکه صاحب حوصله و دانش و آرامش هستند. حل کردن همه گرفتاری‌ها با تفاهم و گفتگو امکان پذیر است، البته گفتگوها و مذاکره‌ها باید به دور از عصبانیت و تلخ رویی باشد و گرنه به مشکل و گرفتاری بزرگتری تبدیل می شود، همچنین باید در زمان مناسب در مورد مشکل و گرفتاری‌ها صحبت شود و زمانی که مرد، خسته از سر کار باز می‌گردد، یا زمانی که در حال خوابیدن و استراحت کردن می‌باشد، زمان مناسبی برای شروع کردن بحث و جدل و گفتگو نیست. بلکه برای اینکه خواسته‌هایت برآورده شود، لازم است وقت مناسب و کلمات و گفتار مناسب برای گفتگو انتخاب شود.

سکوت و آرامش در زمان مشکلات و عصبانیت، بە معنای ضعف و بی‌قدرتی نیست، بلکه به معنای توانایی و قدرت واقعی و باهوشی و دانایی است. همانطور که رهبر انسانیت؛ حضرت محمد(صلی الله علیه و سلم) فرموده‌اند: «قهرمان کسی نیست که در بازی زور و بازو، پیروز می‌شود، بلکه قهرمان کسی است که می‌تواند در زمان خشم و عصبانیت خود را کنترل نماید».

بدون شک هیچ ارتباطی، بدون وجود اختلاف در تفکر و نظرات و عقیده وجود ندارد، حال چە با همسر باشد یا فامیل یا دوستان و همنشینان. مهم آن است که نباید این تفاوتها را بە سوی ایجاد مشکل و گرفتاری سوق داد. مهمتر از این، عکس العمل ما در هنگام مشکل است، هر چە انسان آرام تر و صبورتر باشد، حل کردن گرفتاری‌ها و مشکلات آسانتر و سریعتر خواهد بود!

زندگی مشترک عبارت از جنگ و دعوا و مرافعە نیست و همسرت، دشمن تو نیست. پس نیازی به لجبازی و دشمنی نیست. چون هر گرفتاری و مشکلی در زندگی مشترک، ضرر و زیان آن به هر دو طرف برمی گردد و برعکس، هر دستاوردی حاصل از فداکاری و سازش در قبال یکدیگر، عاقبت و سرانجامش برای هر دو طرف است.

پس ای زن هوشیار! هر موضوعی را که می‌دانی همسرت را آزرده می کند، لازم نیست دربارەی آن حرف بزنی، چون یقیناً به نتیجه نخواهید رسید، بهتر آن است که نامه‌ای که برایش نوشته و فکر و نظر خود را برایش روشن سازید…

زمانی که همسرت عصبانی و یا نگران است، تو نخواب. اگر همسرت رفتاری از خود نشان داد که تو را نیز رنجانید، چنان تصور کن که او هدفش نگران کردن تو نبوده است، بلکه تو همسر و عشق و همدم زندگی او هستی، شاید به خاطر خستگی و کار زیاد باشد، یا شاید هم ندانسته که این رفتارش باعث نگرانی و آزردن تو می‌شود، یا دلیلی هست کە آن را بە زبان نیاوردە، ولی سرانجام معلوم می‌شود کە برای صلاح تو بوده است. (مطمئن باش که اگر همسرت تو را دوست نمی‌داشت، حاضر نمی‌شد با تو به زندگی مشترک ادامه دهد، پس همیشه به او اطمینان داشته باش و سوء ظن و بدگمانی را از خود دور کن)!

هر چند همسرت ذاتی ناراحت و عصبانی و بد زبان و دهن لق داشته باشد و همه چیز را با ناراحتی در ذهن خود حلاجی کند، با این حال مطمئن باش که تو تنها کسی هستی که می‌توانی او را تغییر دهی، هر چقدر نیز حرف‌های ناخوشایند بزند. هرگز نباید تو نیز همچون او گویش و رفتار او را تکرار کنی، حتی اگر قصد او شوخی کردن با تو باشد. کاری کن که او احساس کند که تو هرگز شیوه‌ی رفتار او را به کار نمی‌بری، به او بگو که تو اصیلی و کردار و رفتار و پرورش پاکی داری که اجازه نمی‌دهد چنین حرف و رفتاری به کار ببری.

مطمئن باش که انسان تغییر می‌کند، بدون شک برای همیشه ناسزاگو و بد زبان نمی‌ماند، آن زمان به انسانی نیکوکردار و محترم تبدیل می شود، انسان محترم نیز از خودش شرم دارد و لازم به آراستن یا سرزنش کردنش نیست.

 حرفهایت را قبل از به زبان آوردن خوب حلاجی کن، این مشکل بسیاری از زوجین، هم زن و هم مرد است. دلیل اصلی آن هم بیشتر به تفاوت در تفکر و بینش باز می گردد، گاهی به خاطر سخنی که زن یا مرد بر زبان می‌آورد، میانشان کدورت ایجاد می‌شود. تنها به خاطر یک حرف که شاید به دلیل عصبانیت یا خستگی زده شود، برای مدت چند روز بر رابطه شان تأثیر گذاشتە و احساس زیبایشان نسبت به هم، در یک لحظه خدشه دار می‌شود، عشق تبدیل به نفرت و دلسوزی و غمخوری تبدیل به خشم و عصبانیت می شود.برای یک پیوند زناشویی موفق، لازم است بر اصرار و پافشاری بر برخی از کلمات خودداری شود.

لازم است همیشه به همسر و همدم زندگیت گمان مثبت داشته باشی، کسی که تو را دوست دارد، هرگز احساست را خدشه دار نمی‌کند و ناراحت و اذیت نمی کند، مطمئن باش همدم و غمخوار زندگیت با زدن این حرف، قصدش ناراحت کردن و خدشه دار کردن احساسات تو نبوده است. عکس العمل تو در این موقع می‌تواند برعکس باشد، با دلسوزی با او برخورد کن، مطمئن باش او یا مشکلی دارد، یا سر کارش خسته شده است، به همین خاطر اگر همسرت حرفی زد که تو ناراحت و نگران شدی، باید فکر کنی که آن حرف اشتباهی که بر زبان آورده، یا به خاطر خستگی و مشکلات و گرفتاری بوده است، یا به خاطر مشکل مالی است که آن را با تو در میان نگذاشته و نخواستە که تو را هم نگران و آشفته کند.

 

 

منبع: سایت اسلام کرد