مي گوید:به رختخواب رفتم،،، قبل از اینکه بخوابم نگاهی به همسرم انداختم… با آرامش تمام به خواب رفته بود … وبا خود گفتم: مسکین،…چقدر زن ها مظلوم هستن، بعد از اینکه سال ها با پدر و مادر و خانواده اش زندگی کرده، حالا در کنار مرد غریبی قرار گرفته،،، خانه ی والدین را ترک گفته، […]

مي گوید:
به رختخواب رفتم،،، قبل از اینکه بخوابم نگاهی به همسرم انداختم… با آرامش تمام به خواب رفته بود … وبا خود گفتم: مسکین،…چقدر زن ها مظلوم هستن، بعد از اینکه سال ها با پدر و مادر و خانواده اش زندگی کرده، حالا در کنار مرد غریبی قرار گرفته،،، خانه ی والدین را ترک گفته، و خودش را در پناه مردی قرار داده، تا او را به معروف امر کند و از منکر باز دارد، و او نیز برای خشنودی الله آمده تا به این مرد خدمت کند….
آری … همه اینها به دستور دین است … پاک و منزه است خدایی که چنین دین مقدسی برای ما قرار داده…
هدف از این مقدمه سوالاتی است که وجدان هر مردی باید از خودش بپرسد!!!
* چگونه بعضی از مردان، همسران خود را با بی رحمی کتک می زنند در حالی که همسرش خانۀ پدری را رها کرده … و خود را در پناه وی قرار داده؟
* چگونه بعضی از مردان، خانه را برای همسران خویش بسان زندانی قرار داده اند … نه با او به تفریح می رود … و نه هم صحبت اش می شود؟
* چگونه بعضی از مردان، از مسئولیت شرعی خویش شانه خالی می کنند و نسبت به خانه و فرزندان بی توجه هستند؟
* چگونه بعضی از مردان، برای کانون گرم خانواده هیچ ارزشی قائل نیستن … هر وقت بخواهند دیر می کنند … وهر وقت بخواهند به مسافرت می روند و خانه را ترک می گویند؟
* چگونه بعضی از مردان، اهتمام به دوست و رفیق شان بیشتر است تا همسرانشان … برای آنها بیشتر وقت می گذارن تا خانواده شان؟
* چگونه بعضی از مردان، از سوزش قلب همسرانشان بی خبرن … از اشک های که آن را خشکاندن … از ناله های پنهانی که آن را نگه داشتن و از درد هايي كه همدردي براي آن نيافتن؟
چه زیباست فرمودۀ رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم: «اسْتوْصُوا بِالنِّساءِ خيْراً» شما را به نيكوكارى و خوش رفتارى با زنان سفارش مى نمايم.
منبع: سایت خانواده خوشبخت