انواروب: دکتر یوسف قرضاوی، رییس اتحاد جهانی علمای مسلمان با سخنانی خطاب بە امت اسلامی، این شبکە را بە صورت رسمی افتتاح نمود. بنا بە گزارش اصلاح‌وب بە نقل از سایت رسمی اتحاد جهانی علمای مسلمان، دکتر قرضاوی در سخنانش بر اهمیت پایداری در مقابل کودتاگران نظامی تأکید کرد و همە ی مصریان، عرب‌ها، مسلمانان و […]

انواروب: دکتر یوسف قرضاوی، رییس اتحاد جهانی علمای مسلمان با سخنانی خطاب بە امت اسلامی، این شبکە را بە صورت رسمی افتتاح نمود.
 بنا بە گزارش اصلاح‌وب بە نقل از سایت رسمی اتحاد جهانی علمای مسلمان، دکتر قرضاوی در سخنانش بر اهمیت پایداری در مقابل کودتاگران نظامی تأکید کرد و همە ی مصریان، عرب‌ها، مسلمانان و آزادگان جهان را بە اقدام در جهت شکست ستم و تجاوز فرا خواند.
وی افزود: آنچە در میدان رابعە روی داد کشتاری جمعی بود کە هیچ نظامی تاکنون علیە ملت خود مرتکب نشدە است.
گفتنی است مرکز شبکە ی رابعە در ترکیە است و امروز جمعە ٢٩ آذرماە بر روی فرکانس‌ ۱۱۰۷۵/۲۷۵۰۰ در ماهوارە ی نیل سات شروع بەکار نمود.