شورای امنیت سازمان ملل قرار است به درخواست الجزائر درخصوص کشف گورهای دسته‌جمعی، در روز سه‌شنبه تشکیل جلسه دهد. واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد نیز خواستار تحقیقات مستقل بین‌المللی در مورد کشف اخیر گورهای دسته‌جمعی در نوار غزه شد./ اعتماد

شورای امنیت سازمان ملل قرار است به درخواست الجزائر درخصوص کشف گورهای دسته‌جمعی، در روز سه‌شنبه تشکیل جلسه دهد.

واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد نیز خواستار تحقیقات مستقل بین‌المللی در مورد کشف اخیر گورهای دسته‌جمعی در نوار غزه شد./ اعتماد