انوار وب: عضو اتحاديهي جهاني علماي مسلمان در انگلستان: مسلمانان انگلستان در ايجاد مراکز اسلامي هيچ مشکلي ندارند مصطفي عبدالله قراف عضو اتحاديهي جهاني علماي مسلمان در انگلستان اظهار داشت اتحاديهي در اروپا از جايگاه خاصي برخوردار است؛ وي افزود: نخستين نشست مجلس مؤسسان اتحاديه در سال 2004 در لندن برگزار شد که در زمينهي […]

انوار وب: عضو اتحاديهي جهاني علماي مسلمان در انگلستان: مسلمانان انگلستان در ايجاد مراکز اسلامي هيچ مشکلي ندارند

مصطفي عبدالله قراف عضو اتحاديهي جهاني علماي مسلمان در انگلستان اظهار داشت اتحاديهي در اروپا از جايگاه خاصي برخوردار است؛ وي افزود: نخستين نشست مجلس مؤسسان اتحاديه در سال 2004 در لندن برگزار شد که در زمينهي وحدت و يکپارچگي امت اسلامي پيشنهادهاي بسيار ارزندهاي ارائه کرد. قراف که در حاشيهي نشست مجمع عمومي اتحاديه در استامبول سخن ميگفت افزود: اقليت مسلمان در انگلستان داراي مراکز متعدد براي دعوت اسلامي است. وي تأکيد کرد مسلمانان انگلستان از سوي حکومت با هيچ مشکلي مواجه نيستند و در ساخت مساجد و مراکز اسلامي آزادي کامل دارند. اتحاديهي جهاني توانسته است بيشترين تعداد از علما را با شيوهي اعتدال گرد هم آورد و امت اسلامي پس از خدا اميد زيادي به اين اتحاديه دارد.
منبع: اتحاديه ي جهاني علماي مسلمان