پنج تن را از فرزندان ابولهب به نام های درّه، خالده، عزة، و عُتبه و مَعتَب ایمان آوردند و این آیات را می خواندند: تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ نابود باد ابولهب! و حتماً هم نابود می‌گردد.

پنج تن را از فرزندان ابولهب به نام های درّه، خالده، عزة، و عُتبه و مَعتَب ایمان آوردند و این آیات را می خواندند:
تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ
نابود باد ابولهب! و حتماً هم نابود می‌گردد.