انوار وب: دولت مسکو قبل از عید قربان اعلان نموده فقط کسانی اقامه نماز عید را دارند، که گذرنامه به همراه داشته باشند و نیز مسلمانان اجازه قربانی کردن در شهر مسکو را نداشته، بلکه باید برای ذبح کردن به شهر دیگری بروند.منبع: الالوکه با تصرف

انوار وب: دولت مسکو قبل از عید قربان اعلان نموده فقط کسانی اقامه نماز عید را دارند، که گذرنامه به همراه داشته باشند

و نیز مسلمانان اجازه قربانی کردن در شهر مسکو را نداشته، بلکه باید برای ذبح کردن به شهر دیگری بروند.
منبع: الالوکه با تصرف