🔹پلیس فرانسه شماری از دانشجویان شرکت کننده در تظاهرات همبستگی با غزه در دانشگاه سوربن را بازداشت کرد./تسنیم

🔹پلیس فرانسه شماری از دانشجویان شرکت کننده در تظاهرات همبستگی با غزه در دانشگاه سوربن را بازداشت کرد./تسنیم