آورده‌اند عمربن خطّاب روزی از جمعی که در حضورش بودند پرسید: فرق میان خلیفه و پادشاه چیست؟ سلمان فارسی که در آن میان بود گفت: “خلیفه آن است که با رعیت داد کند، در توزیع درآمد همه را برابر گیرد و با مردم چون پدر خانواده مهربان و دلسوز باشد و در میان آنان […]

 

آورده‌اند عمربن خطّاب روزی از جمعی که در حضورش بودند پرسید: فرق میان خلیفه و پادشاه چیست؟ سلمان فارسی که در آن میان بود گفت:

“خلیفه آن است که با رعیت داد کند، در توزیع درآمد همه را برابر گیرد و با مردم چون پدر خانواده مهربان و دلسوز باشد و در میان آنان بدان‌گونه که در کتاب خدا مقرر شده است حکم رانَد.”

اگر به زبان امروزی سخن گوییم، در جواب سلمان چهار خصیصه برای یک حکومت اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است؛ یعنی عدالت، مساوات، دلسوزی و التزام به قانون. در روایت دیگری آمده است که سلمان گفت:

اگر یک دِرهم از آنچه به مردم تعلق دارد برگیری و در آنچه جای آن نیست به کار بری، پادشاهی نه خلیفه.

منبع: در کشاکش دین و دولت، محمدعلی موحد، نشر ماهی. ص ۳۱.