▪️ کوتاه کردن آرزوها و دور شدن از اسباب غفلت ▫️ آماده شدن برای آخرت و هر کاری را نیکو انجام دادن ▪️ زهد در دنیا و مغرور نشدن به داشته‌ها ▫️ اجتناب از گناهان ▪️ راضی بودن در سختی‌ها ▫️ شفای سنگ‌دلی

▪️ کوتاه کردن آرزوها و دور شدن از اسباب غفلت
▫️ آماده شدن برای آخرت و هر کاری را نیکو انجام دادن
▪️ زهد در دنیا و مغرور نشدن به داشته‌ها
▫️ اجتناب از گناهان
▪️ راضی بودن در سختی‌ها
▫️ شفای سنگ‌دلی