انواروب: فدراسيون بين المللي فوتبال “فيفا” روز شنبه 1 مارس 2014 پوشيدن حجاب يا عمامه در هنگام بازي فوتبال را به صورت رسمي پذيرفت.هيات بين المللي قانونگذاري فوتبال “ايفاب” وابسته به فيفا در جلسه شماره (128) پوشيدن حجاب از سوي زنان مسلمان در بازي فوتبال را مجاز دانست. “جيروم فالکه” دبير اتحاديه بين المللي فوتبال […]

انواروب: فدراسيون بين المللي فوتبال “فيفا” روز شنبه 1 مارس 2014 پوشيدن حجاب يا عمامه در هنگام بازي فوتبال را به صورت رسمي پذيرفت.
هيات بين المللي قانونگذاري فوتبال “ايفاب” وابسته به فيفا در جلسه شماره (128) پوشيدن حجاب از سوي زنان مسلمان در بازي فوتبال را مجاز دانست.

“جيروم فالکه” دبير اتحاديه بين المللي فوتبال در اين زمينه اظهار داشت:” يک حجاب عادي خواهد بود ، به شرط اينکه همرنگ لباس اعضاي تيم باشد.”
وي تاکيد کرد که ميزباني جام جهاني فوتبال زير 17 سال در کشور اردن در سال 2016 ، نقش اصلي را در اتخاذ اين تصميم از سوي “ايفاب” داشته است.
فالکه بيان داشت:” اين درخواست از سوي کشورهاي مسلمان تقديم فدراسيون فوتبال شده است چرا که آنها مي گويند ، چنين تصميمي تاثير زيادي در تشويق بانوان به رشته فوتبال ، خواهد داشت.”
دبير اتحاديه بين المللي فوتبال افزود :” به مردان هم بنا به درخواست جامعه سيک ها در کانادا ، اجازه داده شد در هنگام بازي عمامه مخصوص خود را روي سر خود قرار دهند.”
پيش از اين فدراسيون بين المللي فوتبال ( فيفا ) در سال 2012 ، حضور بانوان با پوشش حجاب در مسابقات را به بهانه آسيب رسيدن به سر و گردن بازيکنان ممنوع کرده بود.

منبع: العربیه