قواعدي كه همه به آن نياز دارند و زندگي بدون آن مزه اي ندارد .1- با يقين و إطمينان  مؤمن باش . و تنها شعارت را خشنودي پروردگار قرار بده .2- هدف را فراموش نكن ، وسرآغاز اعمالت را نيت صادق قرار بده .3- با آرامش بخواب ، و آن را پشتيبانه اي براي بيداري […]

قواعدي كه همه به آن نياز دارند و زندگي بدون آن مزه اي ندارد .
1- با يقين و إطمينان  مؤمن باش . و تنها شعارت را خشنودي پروردگار قرار بده .
2- هدف را فراموش نكن ، وسرآغاز اعمالت را نيت صادق قرار بده .
3- با آرامش بخواب ، و آن را پشتيبانه اي براي بيداري بگذار .
4 در امورات زندگي با احتياط عمل كن ، تا هيچ وقت با شكست روبرو نشويد .
5- نفس خود را بر كار مورد نظر آموزش بده ، وبا جديت آن را إجرا كن .

6- قلبت را با ترازوي رباني ميزان كن .
7- در تمام زمينه ها ماديات را وسيله قرار بده ، و وسيله را با هدفهاي فاسد معيوب نساز .
8- دستورات پنچگانه زير را رعايت كن !
      1- بايد بفهمم.
      2- بايد شروع كنم .
      3- بايد برنامه ريزي كنم .
      4- بايد دست به كار شوم .
      5- بايد ادامه دهم.
9- شخصيتت را با چهار عنصر اصلي پرورش بده !
     1- روح و روان : با عبادت و استقامت .
     2- نفس و درون : با تزكيه و تهذيب .
     3- عقل و انديشه : با انديشه و تدبر .
     4- جسم : با ورزش و تمرين .
10- دقت و مهارت را پشتيبانه اي براي توليداتت قرار بده .
11- در رويارويي با ستم و سختيها ، صبر و شكيبايي را پيشه كن .
12- در ارتباط با ديگران ، واقعيت و گذشت را شعار خود فرار بده .
13- در مسير دوستي ، با كسي كه به تو اطمينان دارد ، دوست صميمي و راستگو باش
14- حقوق هركسي را به اندازه شايستگي اش رعايت كن .
15- اعتراف به اشباه فضيلت است ، اين فضيلت را از دست نده ، زيرا ضررمند دنيا و آخرت مي شويد .
16- اطلاعات مورد نياز را به دست آور ، و در سرآغاز كار توانايي خود را فراموش نكن .
17- به بازي و سرگرمي اقدام كن ، اما از حد تجاوز نكند .
18- از خستگي دور از اندازه خود داري كن ، هرچند منجر به كاهش توليد شود .
19- از عواملي كه موجب از دست دادن شخصيت ، عقيده و ماديات مي گردد ، پرهيز كن .
20- از همان سرآغاز كار به سرأنجام آن نيز انديشه كن .
مترجم: سردار شمامي
منبع: وبلاگ ژیگنه