انوار وب: کمپین مبارزه با اسلام هراسی در فرانسه راهپیمایی اعتراض آمیز علیه نژادپرستی در شهر پاریس به راه انداختند.به گزارش شبستان به نقل از «خبرگزاری فرانسه»، بین 3900 به گفته پلیس و 25 هزار نفر به اظهار سازمان های برگزار کنند، برای مبارزه با نژاد پرستی و دفاع از حقوق مسلمانان در شهر پاریس، […]

انوار وب: کمپین مبارزه با اسلام هراسی در فرانسه راهپیمایی اعتراض آمیز علیه نژادپرستی در شهر پاریس به راه انداختند.
به گزارش شبستان به نقل از «خبرگزاری فرانسه»، بین 3900 به گفته پلیس و 25 هزار نفر به اظهار سازمان های برگزار کنند، برای مبارزه با نژاد پرستی و دفاع از حقوق مسلمانان در شهر پاریس، فرانسه راهپیمایی به راه انداختند.
این راهپیمایی در ساعات اولیه با حمله پلیس ضد شورش به درگیری کشیده شد و حاضران مجبور شدند با فشار پلیس خیابان های منتهی به «باستیل» را تا قبل از آغاز شب ترک کنند.
به موازات آن تظاهرات دیگری در شهر «لیل» فرانسه برگزار شد که حاضران روی پلاکاردهای خود نوشته بودند: « نژادپرستی، ترسی که تکرار می شود» « نژادپرستی به جامعه آسیب می زند»
آنها ضمن راهپیمایی این شعار را فریاد می زدند: ما برابر برابری و مبارزه با نژاد پرستی راهپیمایی می کنیم؛ ما همه عرب،مسلمان و سیاه هستیم.
در همین راستا تظاهرات مشابه ای در شهرهای «آمین» و «آبی ویل» فرانسه برگزار شد.