انوار وب: براساس آخرین آمار اداره آمار نروژ محمد محبوبترین نام در شهر اسلو در نروژ است که این مسئله حیرت بسیاری را برانگیخته است. در این کشور حدود 150000 مسلمان وجود دارد که بر تعداد آنها افزوده شده و غالبا از اهالی پاکستان، سومالی و عراق هستند که به این کشور مهاجرت کرده اند. […]

انوار وب: براساس آخرین آمار اداره آمار نروژ محمد محبوبترین نام در شهر اسلو در نروژ است که این مسئله حیرت بسیاری را برانگیخته است.

در این کشور حدود 150000 مسلمان وجود دارد که بر تعداد آنها افزوده شده و غالبا از اهالی پاکستان، سومالی و عراق هستند که به این کشور مهاجرت کرده اند.

در این شهر نام 4801 نفر محمد است که بسیار بی سابقه و جالب است و مبین رشد اسلام و گسترش روزافزون آن است.

این مسئله در انگلیس نیز وجود دارد و در شهر مانند ولز محمد محبوبترین نام است. اینک در اروپا مسلمانان در ابعاد مختلف رشد کرده اند و حدود 90 سازمان صرفا اسلامی در شمال اروپا وجود دارد.
منبع: مهر