مذهب،استرس های کاری را کاهش می دهد.خبرگزاری شبستان: نتایج تحقیقات اخیر از سوی دکتر «رکسان گرویس»،روانشناس مشهور در آزمایشگاه ایمنی و سلامت «استاکپورت» نشان می دهد که ایمان حربه ای مطمئن برای مقابله با استرس های کاری است و کارمندان را از افسردگیبه گزارش شبستان ، نتایج تحقیقات اخیر از سوی دکتر «رکسان گرویس»،روانشناس مشهور […]

 مذهب،استرس های کاری را کاهش می دهد.
خبرگزاری شبستان: نتایج تحقیقات اخیر از سوی دکتر «رکسان گرویس»،روانشناس مشهور در آزمایشگاه ایمنی و سلامت «استاکپورت» نشان می دهد که ایمان حربه ای مطمئن برای مقابله با استرس های کاری است و کارمندان را از افسردگی
به گزارش شبستان ، نتایج تحقیقات اخیر از سوی دکتر «رکسان گرویس»،روانشناس مشهور در آزمایشگاه ایمنی و سلامت «استاکپورت» نشان می دهد که ایمان حربه ای مطمئن برای مقابله با استرس های کاری است و کارمندان را از افسردگی و بیماری دور نگه می دارد.
گرویس در این باره در گفتگو با «تلگراف» گفت:تحقیقات من نشان می دهد که اعتقاد به مذهب و داشتن ایمان در محیط کار،کارمندان را برای رویارویی با چالش های زندگی کاری منعطف تر می کند.
وی می افزاید:این عقاید مذهبی شخصی می تواند نه تنها برای کارمندان بلکه برای کارفرمایان نیز مفید باشد.
دکتر گرویس با تحقیق از کامندانی که به سطحی از رضایتمندی از کار خود رسیده اند به این نتیجه رسیده است که مذهب مانعی را در برابر سختی های زندگی مدرن ایجاد می کند.
این تحقیق همچنین ثابت کرده است که کارمندان مذهبی کمتر از دیگران در محطی کار در مقابل خستگی،اضطراب و افسردگی آسیب پذیر هستند.
به گفته دکتر گرویس،کارمندان مذهبی که دلسوز تر از دیگر همکارانشان به نظر می رسند معتقدند که زندگیشان معنا دارد.
به همین دلیل است که این محقق انگلیسی اعقتاد دارد که مدیران باید از اعتقادات کارمندان حمایت کرده و آنها را درک کنند تا نتایج بهتری از کار کارمندان دریافت کنند.
وی در این باره می گوید:ما باید از کارفرمایان بخواهیم تا جایی برای اعتقادات مذهبی کارمندان در حال کار باز کنند بدون اینگه هیچ گونه شرمندگی در این باره وجود داشته باشد.
بر اساس تحقیق دکتر گرویس،احترام به اعتقادات کارمندان،اخلاقیات و وفاداری کارمندان را تقویت می کند.
این تحقیق همچنین حاکی از آن است که کارمندان مذهبی که فعال تر از سایر کارمندان هستند سبک زندگی سالم تری دارند بنابراین حتی کمتر از مرخصی های استعلاجی استفاده می کنند.
بر اساس این گزارش،مردمی که معنویت را فراموش می کنند و بنابراین فاقد ارزش های معنوی هستند نمی توانند بر اساس اصول تعیین شده از سوی هر سازمانی عمل کنند.
همه مذاهب،پیروانشان را به سوی عملکرد بهتر تشویق می کنند و علیه رفتارها و عملکردهای اشتباه هشدار می دهند.
در میان مذاهب،اسلام توجه خاص و ویژه ای به کار دارد و در بسیاری از آیات قرآن بر جلوگیری از اسراف وقت تاکید شده است.
در اسلام ،کار کردن اهمیت ویژه ای دارد تا آنجا که خود یک عبادت محسوب می شود.
اسلام دینی است که به پیروانش دستور می دهد تا عضوی از جامعه فعال کارآمد باشند.