🔹 حضرت ابودرداء -رضی الله عنه-: مردم سه دسته اند، یا عالم‌اند یا در حال یاد گرفتن اند و سوم گروهی اند که هیچ خیری در آنان نیست. 🔸 مسلم بن میمون-رحمه الله-: مردم سه قسم اند یا شبیه به ملائکه هستند یا شبیه به چهارپایان یا شبیه به شیاطین. 🔹 مامون می گوید: مردم […]

🔹 حضرت ابودرداء -رضی الله عنه-:
مردم سه دسته اند، یا عالم‌اند یا در حال یاد گرفتن اند و سوم گروهی اند که هیچ خیری در آنان نیست.

🔸 مسلم بن میمون-رحمه الله-:
مردم سه قسم اند یا شبیه به ملائکه هستند یا شبیه به چهارپایان یا شبیه به شیاطین.

🔹 مامون می گوید:
مردم سه دسته اند: عده ای مانند غذا هستند، که وجود آنها ضروری ست و گروه دوم بسان دوا هستد که فقط در شرایط خاص به آنها نیاز می شود و دسته سوم همانند درد هستند در هر حالی که باشند، ناخوشایندند.

🔸 از امام قرطبی-رحمه الله-:
نقل شده که شمیط العجلان گفته: مردم سه دسته اند. یک دسته از همان اول ابتدا انسان های خوبی هستند و بر همین سیرت از دنیا می روند این گروه پیشروان مقرب هستند و گروه دوم افرادی هستند که عمر را با غفلت و گناه سپری می کنند ودر اواخر عمر توبه می کنند و از گناه دست می کشند، این دسته “اصحاب‌الیمین” هستند و گروه سوم افرادی اند که عمر را با معصیت و گناه می گذرانند وبا همین حال چشم از دنیا فرو می بندند این گروه “اصحاب‌الشمال” می باشند.

🔹 شیخ محب الدین خطیب-رحمه الله-:
بهترین مردم کسی ست که به خوشی دیگران خوشحال شود.

ابن عیینه-رحمه الله- می گوید: از لقمان حکیم پرسیدند: بدترین مردم چه کسی ست؟ گفت: آنکه پروایی ندارد از اینکه مردم او را در حال ارتکاب گناه ببینند.
از جعفر بن محمد-رحمه الله- در مورد نادان پرسیده شد: گفت: کسی که به حرف های خودش و به گفته های مردم در مورد خودش توجهی ندارد.

▪️ داناترین مردم
سلمه بن دینار-رحمه الله- می گوید: داناترین مردم کسی ست که موفق به بندگی خدا می شود و بدان پایبند هست و مردم را نیز بدین سمت می خواند.

▫️احمق ترین مردم
عمربن عبدالعزیز-رحمه الله- به اطرافیانش گفت:به من بگویید که احمق ترین انسان کیست؟ گفتند:کسی که آخرتش را به دنیایش بفروشد.
عمر بن عبدالعزیز-رحمه الله- گفت: آیا به شما بگویم که چه کسی از این احمق تر هست؟ گفتند :بله فرمود: کسی که آخرت خودش را در عوض دنیا دیگری بفروشد.

▪️نادان ترین مرد
عضیل بن عیاض-رحمه الله- می گوید:
نادان ترین مردم کسی ست که فریفته کار نیک خود شود.

▫️علامه ابن تیمیه-رحمه الله-: مردم دشمن چیزی هستند که نسبت بدان آگاهی ندارند.

▪️بشر حافی-رحمه الله-: رضایت مردم، دست نیافتنی ست.