این مسجد یکی از پیامدهای جنگ ۶ روزه است در ۵ کیلومتری غرب منطقه حائل روستایی بود که تا سال ۱۹۶۷ به سوریه تعلق داشت. حال این منطقه در تصرف اسراییل است. از این روستا تنها چیزی که به جا مانده است یک مسجد متروکه است. حالا بانگ اذانی از این مسجد به گوش نمیرسد […]

این مسجد یکی از پیامدهای جنگ ۶ روزه است در ۵ کیلومتری غرب منطقه حائل روستایی بود که تا سال ۱۹۶۷ به سوریه تعلق داشت. حال این منطقه در تصرف اسراییل است. از این روستا تنها چیزی که به جا مانده است یک مسجد متروکه است. حالا بانگ اذانی از این مسجد به گوش نمیرسد و تنها نقاشیهای دیواری هستند که گاه و بی گاه توجه ها را جلب میکنند./دویچه وله‌فارسی