دولت چین در عید الاضحی سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ تمامی مساجد را بست و در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ فقط برخی از مساجد را تحت شرایط خاص باز گذاشت. و یا اینکه فقط به افرد مسن اجازه اقامه نماز عید را داد . امسال نیز از اقامه نماز عید در تمامی مساجد ممانعت نمود. […]

دولت چین در عید الاضحی سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ تمامی مساجد را بست و در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ فقط برخی از مساجد را تحت شرایط خاص باز گذاشت. و یا اینکه فقط به افرد مسن اجازه اقامه نماز عید را داد . امسال نیز از اقامه نماز عید در تمامی مساجد ممانعت نمود.
در عکس فوق در بالای مسجدی که قفل شده، نوشته شده است: ما حزب و وطن را دوست داریم./ترکستان تایمز