انوار وب: بر اساس گزارش های رسیده، طبق قانون دادگاه قضائی در استان قنا، اقامه نماز جمعه در مساجد کمتر از 80 متر مساحت، ممنوع می باشد، با مد نظر داشتن این حکم از مجموع 805 مسجد استان قنا، اقامه نماز جمعه در 801 مسجد خلاف قانون قلمداد می گردد. منبع: رصد

انوار وب: بر اساس گزارش های رسیده، طبق قانون دادگاه قضائی در استان قنا، اقامه نماز جمعه در مساجد کمتر از 80 متر مساحت، ممنوع می باشد،

با مد نظر داشتن این حکم از مجموع 805 مسجد استان قنا، اقامه نماز جمعه در 801 مسجد خلاف قانون قلمداد می گردد.

منبع: رصد