✍🏾: مصطفی صادق رافعی: همواره از صبر احمدبن حنبل در شگفت بودم؛‌‌ او را چنان جلوی معتصم با شلاق زدند که از هوش رفت اما از عقیده‌اش باز نگشت. بنابراین نیک‌ دریافتم که شکنجه نزد او معنایی ندارد. صبرش نیز از جنس صبر آدمی نیست! بلکه او درون خویش مفهوم پایداری بر سنت و بقای […]

✍🏾: مصطفی صادق رافعی:
همواره از صبر احمدبن حنبل در شگفت بودم؛‌‌ او را چنان جلوی معتصم با شلاق زدند که از هوش رفت اما از عقیده‌اش باز نگشت. بنابراین نیک‌ دریافتم که شکنجه نزد او معنایی ندارد. صبرش نیز از جنس صبر آدمی نیست! بلکه او درون خویش مفهوم پایداری بر سنت و بقای دین را نهادینه کرده بود. ایشان در واقع نه فقط احمد که کل امت بود.