امام ابن قیم رحمه الله می فرمایند: اسبابی که مانع پذیرفتن حق می باشند، زیاد اند که قوی ترین آنها آگاهی نداشتن نسبت به حق می باشد. چراکه مردم نسبت به آنچه که جاهل اند، دشمنی می کنند. و اگر دشمنی کسی که او را به حق دعوت می دهد را نیز به آن اضافه […]

امام ابن قیم رحمه الله می فرمایند: اسبابی که مانع پذیرفتن حق می باشند، زیاد اند که قوی ترین آنها آگاهی نداشتن نسبت به حق می باشد. چراکه مردم نسبت به آنچه که جاهل اند، دشمنی می کنند.

و اگر دشمنی کسی که او را به حق دعوت می دهد را نیز به آن اضافه کنیم، مانع نپذیرفتن حق قوی تر می گردد.

و اگر محبت او را نسبت به آن حالتی که قبلا داشته است را اضافه کنیم، مانع قوی تر می گردد.

و اگر پذیرفتن حق باعث از بین رفتن جایگاه و مقامش در نزد مردم می گردد، باز هم مانع قوی تر می گردد.

و اگر خوف و ترس او را از خانواده و اطرافیان و اقوامش اضافه کنیم، – همانگونه که هرقل (پادشاه نصاری) در شام – پس از دریافتن حق، به علت ترس از اطرافیان خود حق را نپذیرفت، مانع قوی تر می گردد.

و یکی از بزرگترین موانع نپذیرفتن حق، حسد می باشد، چراکه حسادت داشتن نسبت به کسی، انسان را از پیروی آن شخص باز می دارد؛ و همین علت بود که ابلیس را از تعظیم بر آدم بازداشت و باعث شد برای همیشه مورد غضب الله متعال قرار گیرد.
منبع: امت آنلاین