انگیزه ها و علت های انحراف جنسی برای دختران جوان بسیارند که ما به اختصار مواردی از آنها را ذکر می نماییم.نگاه به نامحرم:نگاه کرون دختر به بدن نامحرم، که حرام هم هست. عدم پوشش اسلامی:دختر باید بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد […]

 

 

 

انگیزه ها و علت های انحراف جنسی برای دختران جوان بسیارند که ما به اختصار مواردی از آنها را ذکر می نماییم.
نگاه به نامحرم:
نگاه کرون دختر به بدن نامحرم، که حرام هم هست.

عدم پوشش اسلامی:
دختر باید بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد را تشخیص میدهد بپوشاند.
نگاه به عورت دیگران
نگاه کردن به عورت دیگری چه زن و چه مرد و چه دختر و چه پسر موجب لغزش دختر جوان می گردد و حرام است. احتیاط واجب هم آن است که به عورت بچه کوچک که خوب و بد را می فهمد نگاه نکند.
خودآرایی و خود نمایی
خودآرایی و خود نمایی برای نامحرمان نیز موجب پیدایش انحرافات جنسی می گردد و از گناهان کبیره بوده و موجب عقوبت و کیفر است.
یعنی آرایش ها ولباس های مبتذل و نیمه عریان که فراز و نشیب بدن زن را نمایان کند موجب انحراف جنسی جوانان است.
سینما و تئاتر:
با کمال تاسف امروزه سینما تئاتر وسیله ای برای تبلیغ بی بندوباری وانحراف و تبهکاری تبدیل شده است .
منبع: سنت نت