انواروب:

مولوي حسين فقهي در سخنان مراسم نماز جمعه اين هفته با موضوع حياء واقعي به ايراد سخن پرداخت.
ايشان پس از قرائت حديثي در اين مورد به تبيين و تشريح آن پرداخته و فرمود: پيامبر اكرم صلي الله عليه و سلم در مورد حياي واقعي فرمودند: «ان تحفظ الرأس و ما وعي» بايد سر و آنچه در سر تعبيه شده از گناه و معصيت حفاظت شود.
نبايد گوش را با شنيدن موسيقي و غيره آلوده نماييم. متاسفانه امروزه از گوش هر استفاده‌اي به غير شنيدن قرآن و سخن ديني مي شود.
چيز ديگري كه در سر قرار دارد و ما مأمور به حفاظت آن هستيم زبان است؛ در بضي روايات آمده است كه هر روز صبح همه اعضاء در حضور زبان خواهش مي كنند كه تو راست باش زيرا اگر تو راست بودي ما نيز راست خواهيم بود. و اگر تو كج شدي ما نيز كج مي شويم.
امام محمد غزالي در كتاب گرانسنگ خود «احياء علوم الدين» در مورد زبان مي‌فرمايد: «جِرمه صغير و جُرمُه كبير» جثه زبان كوچك اما جرم و گناهش بسيار بزرگ است.
پيامبر اكرم صلي الله عليه و سلم در ادامه بيان حياء فرمودند: «ان تحفظ البطن و ما حوي» بايد شكم و آنچه به آن مرتبط است حفاظت شود. خوردني‌ها و نوشيدني‌هايي را استفاده كنيم كه باعث خوشنودي خداوند است. همچنين بايد  قلب را نيز حفاظت كنيم چرا كه با انجام هر گناه طبق شهادت حديث نكته سياهي در قلب ايجاد مي شود و بايد با توبه اين سياهي ها را از قلب بزداييم.
مولوي فقهي افزود: هميشه اين را مدنظر داشته باشيم كه هر جا باشيم از ديد خداوند دور نيستيم جمله معروفي است «عالَم محضر خداست در محضر خد ا گناه نكنيم» واضح است كه هيچ چيزي برخدا مخفي و پوشيده نيست پس مواظب باشيم.
نكته ديگري كه پيامبر اكرم صلي الله عليه و سلم در مورد حياء فرمودند «و تتذكر الموت و البِلي» همواره موت و پوسيدگي در قبر را به ياد داشته باشي.
سروران! يكايك من و شما روزي بايد در تابوت گذاشته شويم و روزي خواهد آمد كه از بلندگو مسجد موت ما اعلام شود. پس براي آن روز خود را آماده نماييم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.