مولوي عبدالغفار شيخ جامي، امام جمعه خيرآباد، در سخنان مراسم نماز جمعه اين هفته به بيان فوايد انفاق پرداخت.وي با اشاره به آيه مباركه قرآن گفت: هر كس خود را از بخل نجات دهد، كامياب شده است و هركس بخل ورزد عوائد آن به خودش برمي گردد.در روايت آمده است: سخاوت درختي است در بهشت […]

مولوي عبدالغفار شيخ جامي، امام جمعه خيرآباد، در سخنان مراسم نماز جمعه اين هفته به بيان فوايد انفاق پرداخت.
وي با اشاره به آيه مباركه قرآن گفت: هر كس خود را از بخل نجات دهد، كامياب شده است و هركس بخل ورزد عوائد آن به خودش برمي گردد.
در روايت آمده است: سخاوت درختي است در بهشت و بخل درختي است در جهنم كه انسان شاخه يكي از آنان را مي گيرد و يا به بهشت و يا به جهنم مي رود.
از رسول خدا ـ صلي الله عليه و سلم ـ  سوال شد كه بهترين انفاق كدام است؟ فرمود: آنكه انسان در حالي كه صحيح و سالم است، در راه خدا انفاق كند. و انسان در حالي كه هزاران آرزو دارد در راه خدا انفاق كند اين بهترين انفاق است.
مولوي شيخ جامي افزود: سخاوت صفت زشت بخل را از انسان دور مي كند و دشمن بزرگ انسان كه همان شيطان باشد را خوار مي كند. فايده ديگر انفاق آن است كه سبب بخشش گناهان مي شود و خداوند گناهان بنده منفق را مي بخشد. پيامبر  ـ صلي الله عليه و سلم ـ  مي فرمايد: «اتقوا النار و لو بشق التمرة» حتي با انفاق تكه اي خرما خود را از آتش جهنم دور كنيد.
روايت شده كه وقتي خداوند زمين را آفريد، زمين تكان مي خورد. خداوند كوه را آفريد تا زمين آرام گيرد. فرشتگان سوال كردند كه پروردگارا! موجودي قوي تر از كوه هم هست؟ خداوند فرمود: آري، آتش. عرض شد: از آتش قوي تر چيست؟ فرمود: آب. عرض كردند: از آب قوي تر چيست؟ فرمود: باد. باز عرض كردند: از باد قوي تر چيست؟ فرمود: صدقه، كه آتش جهنم را خاموش مي كند.
در حديث ديگري آمده است كه زكات زينت مال است كه مال انسان مؤمن با دادن زكات پاك مي شود.
امام جمعه خيرآباد گفت: مال انسان هرگز از انفاق كم نمي شود، بلكه بر آن افزوده مي شود و خداوند مي فرمايد: هرچه نزد شما است نابود مي شود و آنچه نزد خداوند است باقي مي ماند. و در حديثي ديگر آمده است:هر روز دو فرشته فرياد مي زنند؛ يكي مي گويد: خدايا عوض مال منفق را به او بده و ديگري مي گويد: خدايا مال بخيل را نابود گردان.
فايده ديگر انفاق اين است كه ذخيره آخرت انسان مي شود. همه ما بايد روزي دنيا را ترك كنيم، اما عاقل آن است كه براي آخرت خود توشه بردارد.
رسول اكرم مي فرمايد: انسان همواره مي گويد كه مال من، مال من، در حالي كه بيچاره نمي داند مال او همان چيري است كه خورده و يا پوشيده و يا براي آخرت خود اندوخته است.