رضایت پروردگار: مهم ترین دغدغه و خواسته ی سالک، خشنودی و رضایت پروردگارش باشد. آمادگی برای ملاقات خداوند: سالک همواره آماده ی دیدار معبود خویش باشد و در این اندیشه به سر برد. اندوه بر هدر رفته ی عمر: سالک نسبت به زمانی که در نافرمانی خداوند سپری شده، اندوهگین باشد و افسوس خورد. اشتیاق […]

رضایت پروردگار: مهم ترین دغدغه و خواسته ی سالک، خشنودی و رضایت پروردگارش باشد.

آمادگی برای ملاقات خداوند: سالک همواره آماده ی دیدار معبود خویش باشد و در این اندیشه به سر برد.

اندوه بر هدر رفته ی عمر: سالک نسبت به زمانی که در نافرمانی خداوند سپری شده، اندوهگین باشد و افسوس خورد.

اشتیاق به قرب الهی: سالک همواره مشتاق قربت و انس با پروردگار خویش باشد.

تمرکز بر رضایت الهی: سالک صبح و شام را به سر می برد در حالی که دغدغه ی دیگری جز رضایت خداوند ندارد./الفوائد