اگر کسی از گرسنگی بمیرد، از همسایگانش باید دیه گرفته شود.

اگر کسی از گرسنگی بمیرد، از همسایگانش باید دیه گرفته شود.