همدردی کودکان غزه با کرمانشاه: متن نوشته‌ها:کرمانشاه،جوانرود،سرپل‌ذهابملت فلسطین باشماست؛خداوند رفتگان را رحمت کند و مجروحان را شفا دهد.کمپین مردمی برای همدردی با ایران

همدردی کودکان غزه با کرمانشاه:

متن نوشته‌ها:
کرمانشاه،جوانرود،سرپل‌ذهاب
ملت فلسطین باشماست؛
خداوند رفتگان را رحمت کند و مجروحان را شفا دهد.
کمپین مردمی برای همدردی با ایران