من یک مسلمانم!عدالت را مقدس می‌دانم.. به آزادی احترام می‌گذارم.. انسان را تکریم می‌کنم … به ناتوان مهر می‌ورزم.. و به فرد توانا یادآوری می‌کنم که تواناتر از تو هم آخر کسی است. به ثروتمندان توصیه می‌کنم تا حقوق نیازمندان را از اموال خود ادا کنند.. از مستمندان می‌خواهم تا بدانند سرمایه‌داران در اموال خدا […]

من یک مسلمانم!
عدالت را مقدس می‌دانم.. به آزادی احترام می‌گذارم.. انسان را تکریم می‌کنم … به ناتوان مهر می‌ورزم.. و به فرد توانا یادآوری می‌کنم که تواناتر از تو هم آخر کسی است.

به ثروتمندان توصیه می‌کنم تا حقوق نیازمندان را از اموال خود ادا کنند.. از مستمندان می‌خواهم تا بدانند سرمایه‌داران در اموال خدا جانشین هستند.

نیکی را دوست دارم.. به خوبی فرا می‌خوانم.. بدی را نمی‌پذیرم.. از خشونت بیزارم .. به نرمی علاقه دارم .. به هدایت چنگ می‌زنم.. و از حقیقت پاسداری می‌کنم.
با باطل می‌جنگم.. از تباهی باز می‌دارم.. در حد توان در پی اصلاح و سامان دادن هستم.. از جنگ در خشمم.. به صلح عشق می‌ورزم.. زندگی را دوست دارم.. و می‌کوشم تا آن را حیاتی پاک بگردانم.

از مرگ می‌هراسم، اما باور دارم که باید از آن پل بگذرم تا از سرای فنا به سرای بقا برسم.. به فرجام خوش امید دارم و از فرجام بد به خدا پناه می‌برم.

بهشت را دوست دارم.. از جهنم بیزارم.. امنیت را دوست دارم.. از پریشانی خشمگین هستم.. از تنفر بدم می‌آید.. اهل دشنام نیستم.. ناسزا و بد و بیراه نمی‌گویم.. به نابودی دیگران نمی‌اندیشم.

نسب من به آدم و حوا می‌رسد.. پدرم آدم هست و مادرم حوا.. و تمام انسان‌ها برادران و خواهران من هستند.

کسی از ایشان را تحقیر نمی‌کنم.. او را تسلیم نمی‌گردانم.. او را خوار نمی‌کنم.. که برای هدایتش می‌کوشم.. راه را برایش روشن می‌نمایم.. دستش را به سوی بهشت می‌گیرم.. مانع افتادنش در آتش جهنم می‌شوم.

هستی را دوست دارم و به آن منسوب هستم.. همه‌ی همسایگانم را در آن دوست دارم .. درختان، سنگ‌ها، گیاهان، حیوانات، کوه‌ها و دریاها را.
خداوند بزرگ مرا از آن آفرید.. مرا به آن باز می‌گرداند.. و باری دیگر از آن درمی‌آورد.. پس به آن منتسب هستم.. منادی آبادی‌اش هستم.. برافراشتن پرچم حق در آن خواسته‌ی من است.. گسترش آرامش و امنیت هدف نهایی من در آن است.. با نفسم و دیگران مجاهدت می‌کنم تا صلح فراگیر گردد.. امنیت سرآمد باشد.. این وسیله و غایت من است.. به سوی خدا فرا می‌خوانم و به او بازمی‌گردم.

صلح غایت من است.. امنیت خواسته‌ام است.. خشونت دشمنم است.. کشمکش خصم من است.. آرامش و اطمینان آرزوی من است.
آیا دانستی من کی هستم؟!

آیا همانند و همتای من تا کنون روی زمین دیده‌ای؟
من یک مسلمان هستم
منبع: اصلاح وب!