«فإنّ مَن اتّقَی اللهَ وقاه و مَن اتّکل علیه کفاه و من شکر له زاده و مَن أقرضه جزاه؛ فاجعل التّقوی عمارةَ قلبِکَ و جلاء بصرک؛فإنّه لا عمل لمَن لا نیّة له و لا خیر لمن لا خشیة له و لا جدید لمن لا خَلق له». «بی گمان هر که رضایت خدای متعال را پاس […]

«فإنّ مَن اتّقَی اللهَ وقاه و مَن اتّکل علیه کفاه و من شکر له زاده و مَن أقرضه جزاه؛ فاجعل التّقوی عمارةَ قلبِکَ و جلاء بصرک؛فإنّه لا عمل لمَن لا نیّة له و لا خیر لمن لا خشیة له و لا جدید لمن لا خَلق له».

«بی گمان هر که رضایت خدای متعال را پاس بدارد،او را پاس خواهد داشت و هر کس به او پشت ببندد برایش کافی است و هر که سپاس او را به جای آورد،نعماتش را افزون تر خواهد ساخت و هر کس به او وام دهد،پاداشش را خواهد داد؛پس پرهیزکاری و خداترسی را به آبادی درون و درخشندگی چشمانت بگمار و بدان عمل عاری از نیّت پوچ است و شخص عاری از خداترسی هیچ است و آن که سابقه و اندوخته ای نداشته باشد،آینده ای نیز نخواهد داشت».

ابن عبد ربّه،العقد الفرید،ج3ص
منبع: وب نوشت جلیل بهرامی نیا