محمد مرسی رئیس جمهور منتخب مصر روز پنجشنبه 26-7-2012 سمیر مرقص معاون سابق استاندار قاهره که یک مسیحی و از قبطی های مصر است را به عنوان دستیار خود برگزید. به گزارش العربیه به نقل از روزنامه “مصریون” قبطی ها از انتخاب سمیر مرقص استقبال کرده و آن را به عنوان گامی عملی از سوی […]

محمد مرسی رئیس جمهور منتخب مصر روز پنجشنبه 26-7-2012 سمیر مرقص معاون سابق استاندار قاهره که یک مسیحی و از قبطی های مصر است را به عنوان دستیار خود برگزید.

به گزارش العربیه به نقل از روزنامه “مصریون” قبطی ها از انتخاب سمیر مرقص استقبال کرده و آن را به عنوان گامی عملی از سوی مرسی برای از بین بردن فاصله میان مردم مصر قلمداد کردند.
روزنامه ” المصریون” با پرداختن به این موضوع نوشته است: “قبطی ها سمیر مرقص را شخصیتی میهن دوست، سیاستمدار و روشنفکر می دانند.”
به نوشته این روزنامه محمد مرسی با انتخاب یک قبطی مسیحی به وعده خود که گفته بود او رئیس جمهور همه مصری هاست جامه عمل پوشانده است.
درهمین حال جمال اسعد روشنفکر مصری، انتخاب سمیر مرقص را انتخابی به جا و دقیق توصیف کرد. وی در ابن باره گفت: “مرقص یک مصری وطن دوستی است که دارای مواضعی روشن و گرایشی مردمی نه تنها به قبطی ها بلکه به همه مردم مصراست”.
انتخاب یک مسیحی برای حضور در کابینه مرسی با استقبال شماری از روشنفکران مصری مواجه شد.
کمال زاخر یکی دیگر از روشنفکران مصری با استقبال از این تصمیم مرسی گفت: ” موفقیت سمیر مرقص را برای همه مصرها را آرزو می کنم”.
همچنین صفوت البیاضی رهبر فرقه مسیحیان مصر انتخاب مرقص را گامی مهم و خوب توصیف کرد و از وی خواست مانند گذشته به همه مردم مصر خدمت کند”.