انواروب: وکیل رئیس جمهور سابق مصر، حسنی مبارک، پیشبینی کرد  که حسنی مبارک ظرف 48 ساعت آینده آزاد می شود.وی افزود: ما در طی اجرای مراحلی هستیم که تا 48 ساعت آینده به پایان خواهد رسید و حسنی مبارک قبل از پایان هفته آزاد خواهد شد.منع: طریق الاخبار

انواروب: وکیل رئیس جمهور سابق مصر، حسنی مبارک، پیشبینی کرد  که حسنی مبارک ظرف 48 ساعت آینده آزاد می شود.
وی افزود: ما در طی اجرای مراحلی هستیم که تا 48 ساعت آینده به پایان خواهد رسید و حسنی مبارک قبل از پایان هفته آزاد خواهد شد.
منع: طریق الاخبار