دانشجویان دانشگاه ژنو سوئیس در همبستگی با مردم فلسطین در غزه، پرچم فلسطین را در یکی از ساختمان‌های این دانشگاه برافراشتند.

دانشجویان دانشگاه ژنو سوئیس در همبستگی با مردم فلسطین در غزه، پرچم فلسطین را در یکی از ساختمان‌های این دانشگاه برافراشتند.