این وکیل گفت: موکلم اخیرا در یک بیمارستان دیگر مشغول به کار  شده که ریش او مسئله ساز نیست. اسم او محمد است. اگر نامش فرانسوی بود یک متر ریش هم برایش مسئله ساز نمی شد. یک دادگاه فرانسوی حکم به اخراج پزشک مسلمان در بیمارستانی در پاریس به علت ممانعت از تراشیدن ریش داد. […]

این وکیل گفت: موکلم اخیرا در یک بیمارستان دیگر مشغول به کار  شده که ریش او مسئله ساز نیست. اسم او محمد است. اگر نامش فرانسوی بود یک متر ریش هم برایش مسئله ساز نمی شد.

یک دادگاه فرانسوی حکم به اخراج پزشک مسلمان در بیمارستانی در پاریس به علت ممانعت از تراشیدن ریش داد.

به گفته اسناد دادگاه، مسئولین بیمارستان داشتن ریش را نشانه ای از «مذهبی بودن» دانسته و این پزشک را اخراج کرده اند. این پزشک مسلمان با کمک یک گروه مبارزه با اسلام هراسی در فرانسه از این بیمارستان به دادگاه شکایت کرده بود.

وکیل این پزشک مسلمان گفته که موکلش دست از مبارزه برنداشته و درخواست تجدید نظر برای حکم دادگاه خواهد داد.

این وکیل گفت: موکلم اخیرا در یک بیمارستان دیگر مشغول به کار  شده که ریش او مسئله ساز نیست. اسم او محمد است. اگر نامش فرانسوی بود یک متر ریش هم برایش مسئله ساز نمی شد.

در سال های اخیر اسلام هراسی، نژادپرستی و تبعیض دینی به یک مشکل فزاینده در کشورهای غربی، اتحادیه اروپا به ویژه فرانسه و آمریکا تبدیل شده است.

 اساس نیوز