امام اوزاعی رحمه الله فرمودند:پنج چیز بود که اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم و تابعینی که به نیکی از آنها پیروی کردند، همواره بر آن پایبند بودند: التزام به جماعتپیروی از سنت نبویآبادانی مساجدتلاوت قرآنجهاد در راه خدا(حلیه الاولیاء ابونعیم اصفهانی)

امام اوزاعی رحمه الله فرمودند:
پنج چیز بود که اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم و تابعینی که به نیکی از آنها پیروی کردند، همواره بر آن پایبند بودند:

التزام به جماعت
پیروی از سنت نبوی
آبادانی مساجد
تلاوت قرآن
جهاد در راه خدا
(حلیه الاولیاء ابونعیم اصفهانی)