با آنکه می دانم با تفکیک تایباد و باخرز ، اصلی ترین و صدیق‌ترین یاران و رأی من خواهد رفت، برای احقاق حقوق مردم تایباد و باخرز پیشنهاد  تفکیک دادم.     دکتر جلیل رحیمی :?با همۀ وجود در صحن برای تفکیک حوزه انتخابیه تلاش می کنم و  آرزو دارم نماینده تایباد و باخرز در […]

 با آنکه می دانم با تفکیک تایباد و باخرز ، اصلی ترین و صدیق‌ترین یاران و رأی من خواهد رفت، برای احقاق حقوق مردم تایباد و باخرز پیشنهاد  تفکیک دادم.

 

 

دکتر جلیل رحیمی :
?با همۀ وجود در صحن برای تفکیک حوزه انتخابیه تلاش می کنم و  آرزو دارم نماینده تایباد و باخرز در مجلس یازدهم در کنار نماینده تربت جام و صالح آباد از حقوق مردم دفاع کند.
? با آنکه می دانم با تفکیک تایباد و باخرز ، اصلی ترین و صدیق‌ترین یاران و رأی من خواهد رفت، برای احقاق حقوق مردم تایباد و باخرز پیشنهاد  تفکیک دادم.
? در صورت استانی شدن انتخابات باز هم حوزۀ ما دو نماینده خواهد داشت.