▪️ ۱٫ دعا کردن و از خداوند صادقانه خواستن ▫️ ۲٫ وادار کردن نفس ▪️ ۳٫ قبول داشتن کم کاری و تنبلی خود ▫️ ۴٫ همنشینی با افراد پرتلاش و دارای همت ▪️ ۵٫ مطالعه سرگذشت دانشمندان و علما

▪️ ۱٫ دعا کردن و از خداوند صادقانه خواستن
▫️ ۲٫ وادار کردن نفس
▪️ ۳٫ قبول داشتن کم کاری و تنبلی خود
▫️ ۴٫ همنشینی با افراد پرتلاش و دارای همت
▪️ ۵٫ مطالعه سرگذشت دانشمندان و علما